Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 88/01), Skupština Udruge vukovarsko-srijemskih studenata, održana 1.6.2012, donijela je

 

 

S T A T U T

 

        Udruge vukovarsko-srijemskih studenata

 

I

 

O S N O V N E    O D R E D B E

 

 

Članak 1.

 

Udruga vukovarsko-srijemskih studenata neprofitna je neovisna, nevladina, izvanstranačka, pravna osoba utemeljena na dragovoljnom udruživanju studenata, građana, radi organiziranja raznih manifestacija te promoviranja svojega kraja, Vukovarsko-srijemske županije.

 

 

Članak 2.

Ovim statutom Udruge vukovarsko-srijemskih studenata određuje se:

- naziv i sjedište Udruge,
- područje na kojem Udruga djeluje,
- područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
- zastupanje Udruge,
- ciljevi Udruge i djelatnosti kojom se ostvaruju ciljevi,

- o ostvarivanju javnosti rada Udruge
- imovina, način stjecanja i korištenje ostvarene dobiti,

- postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge
- članstvo udruge te prava i obveze članova,
- tijela Udruge, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanja mandata,
- prestanak postojanja Udruge i druga pitanja od značaja za Udrugu.

 

 

Članak 3.

 

Naziv Udruge je: Udruga vukovarsko-srijemskih studenata

Skraćeni naziv Udruge je: UVSS .

 

Članak 4.

 

Sjedište Udruge je u Zagrebu

O promjeni adrese sjedišta udruge odlučuje upravni odbor.

 

 

 

Članak 5.

 

Udruga se upisuje u registar Udruga Republike Hrvatske te je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Udruga vukovarsko-srijemskih studenata je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 6.

 

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: „Udruga Vukovarsko-srijemskih studenata – Zagreb“; u središnjem dijelu pečata slika je vukovarskog vodotornja.

Pečat koje rabe Područne organizacije kao ustrojbeni oblici Udruge sadrže i naziv Područne organizacije.

Naziv Područne organizacije Udruge nalazi se ispod sadržaja iz stavka 2 ovog članka.

 

Članak 7.

 

Udrugu zastupaju Predsjednik, Potpredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge članove UVSS-a za zastupanje Udruge.

 

 

 

 

II

 

C I LJ E V I   I   D J E L A T N O S T I   U D R U G E

 

 

Članak 8.

 

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja tradicionalnih i kulturnih vrijednosti Vukovarsko-srijemske županije i organiziranog druženja studenata.

 

Članak 9.

 

Djelatnosti Udruge su:

-          planiranje rada, organizacije studentskih večeri, sudjelovanje i organizacija u humanitarnim akcijama, organizacija raznih studentskih aktivnosti (sportskih i kulturnih) i događaja s ciljem promicanja kulture i tradicije Vukovarsko-srijemske županije.

-          suradnja s lokalnim vlastima s ciljem poboljšanja uvjeta za povratak studenata nakon završenog studija u Vukovarsko-srijemsku županiju

-          informiranje javnosti o aktivnostima u udruzi i novostima vezanim uz Vukovarsko-srijemsku županiju sukladno zakonu.

-          razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad sa srodnim udrugama.

-          izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti.

-          jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje u cilju druženja studenata.

-          pomoć studentima slabijeg imovinskog statusa

 

 

 

 

 

III

J A V N O S T   R A D A   U D R U G E

 

 

Članak 10.

 

Rad udruge je javan.

Javnost rada se očituje u redovitom obavještavanju članstva i ostalih zainteresiranih o radu udruge, njezinoj djelatnosti, ciljevima i zadacima.

Udruga o svojem radu obavještava članove putem interneta, letaka ili glasila koje će izlaziti ovisno o financijskim sredstvima.

Redovite i izvanredne sjednice Skupštine Udruge javnog su značaja.

Javnost se može iznimno isključiti u slučajevima kada javnost rada može štetiti fizičkoj ili pravnoj osobi u predmetu ili postupku o kojem se raspravlja.

Odluku o isključenju javnosti donosi Predsjednik Udruge.

 

IV

S R E D S T V A  U D R U G E

Članak 11.

Za svoj rad Udruga ostvaruje sredstva:

  • članarinom
  • dobrovoljnim prilozima članova i nečlanova Udruge
  • dotacijama iz državnog proračuna jedinica mjesne uprave i samouprave
  • donacijama ustanova i drugih udruga
  • sponzorstvom
  • na druge zakonom dozvoljene načine

 

Članak 12.

Financijska sredstva Udruge raspoređuju se godišnjim planom koji donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.

 

 

V

Č L A N S T V O   U   U D R U Z I

 

Članak 13.

 

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba ako prihvati Statut Udruge.

 

 

 

 

Članak 14.

 

Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova koji vodi Tajnik. Vodi se evidencija članstva s osobnim podacima članova.

 

Članak 15.

Članstvo u Udruzi može biti:

  • redovito
  • počasno

 

Članak 16.

Redoviti član Udruge svaki je član koji pristupi Udruzi na način naveden u članku 13. ovog Statuta.

Redovitim članom postaje se upisom i plaćanjem članarine.

Počasnim članom postaje se temeljem odluke Upravnog odbora Udruge ili odlukom Skupštine na prijedlog Upravnog odbora.

Počasnim članom može postati svaki poslovno sposobni član koji svojim djelovanjem izuzetno doprinosi ostvarivanju ciljeva udruge, te koji pridonosi ugledu Udruge.

Počasni članovi imaju sva prava i obaveze redovnih članova, osim prava glasovanja na sjednici Skupštine Udruge,  a oslobođeni su plačanja članarine.

 

Članak 17.

 

Upravni odbor određuje godišnji iznos članarine.

 

Članak 18.

Član Udruge ima pravo:

- birati i biti biran u tijela Udruge,
- sudjelovati u radu Udruge i njenim tijelima,
- davati prijedloge i mišljenja o radu Udruge,
- pokretati inicijativu za rad Udruge i njenih tijela

Članak 19.

 

Obveze članova su:

-   plaćanje članarine,

-   bavljenje aktivnostima Udruge,

-   sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

-   ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruge

-   provođenje odluka i zaključaka tijela Udruge

-   pridržavanje odredbi Statuta

-   čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

-   čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

 

 

 

 

Članak 20.

 

Članstvo u Udruzi prestaje:

-   dragovoljnim istupom,

-   neplaćanjem članarine,

-   isključenjem (zbog teže povrede prava i obveza, postupanje protivno ciljevima i

zadacima te rušenjem ugleda Udruge, a na temelju odluke Upravnog odbora)

-   smrću fizičke osobe

 

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor (jednoglasno), a Predsjednik svojim potpisom potvrđuje odluku Upravnog odbora. Isključeni član ima pravo u roku od 15  dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Nadzornom odboru Udruge.

Nadzorni odbor je dužan riješiti žalbu u roku od 15 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Nadzornog odbora Udruge o isključenju je konačna.

 

Članak 21.

 

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

 

 

 

VI

U S T R O J S T V O    U V S S  - a

 

 

Članak 22.

Udruga je jedinstvena pravna osoba s područjem djelovanja na ozemlju Republike Hrvatske.

 

Članak 23.

Radi lakšeg obavljanja poslova i zadataka Udruge, Upravni odbor može osnovati područne podružnice Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ako se za to ukaže potreba i stvore potrebni uvjeti. Podružnice imaju svoju pravnu osobnost.

 

 

Članak 24.

Područna organizacija Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu se može osnovati u svakom sveučilišnom centru gdje postoje članovi Udruge koji su voljni osnovati Područnu organizaciju Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu koja je u sastavu Udruge i odgovara Upravnom odboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

T I J E L A   P O D R U Č N E   O R G A N I Z A C I J E   U D R U G E   P R I                   S V E U Č I L I Š T I M A   U  R E P U B L I C I   H R V A T S K O J   I                                I N O Z E M S T V U

 

Članak 25.

Tijela Područne organizacije su:

 

-   Skupština

-   Upravni odbor

-   Predsjednik  – Predsjednik Upravnog odbora područne organizacije

-   Potpredsjednik

-   Tajnik

-   4 članova Upravnog odbora

-  Nadzorni odbor

-  Predsjednik Nadzornog odbora

-  4 članova Nadzornog odbora

 

 

SKUPŠTINA PODRUČNE ORGANIZACIJE UDRUGE

 

Članak 26.

Skupština područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu je najviše tijelo upravljanja Područnom organizacijom Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, čine je svi članovi Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Članak 27.

Skupština područne organizacije obavlja slijedeće poslove:

-          Bira predsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, potpredsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, tajnika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i tri člana Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i tri člana Nadzornog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

-          Donosi godišnji plan i program rada Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

-          Usvaja završni račun Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

-          Razmatra i daje primjedbe na izvješće o radu Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

-          Donosi odluke o opozivu predsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, potpredsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, tajnika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i tri člana Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i tri člana Nadzornog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

-          Obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 28.

Redovite sjednice Skupštine Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Sjednicu Skupštine Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu vodi predsjednik Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ili član Upravnog odbora koji posjeduje punomoć predsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

 

Članak 29.

Skupština Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno najmanje jedna trećina članova. Ako nema kvoruma za donošenje pravovaljanih odluka, u roku od jedan sat vremena saziva se nova sjednica koja može pravovaljano odlučivati ako je nazočno onoliko članova koliko je po zakonu potrebno za osnivanje udruge. Skupština Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 30.

Skupštinu Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu saziva predsjednik Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu po vlastitoj inicIjativi, na prijedlog Upravnog ili Nadzornog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

UPRAVNI ODBOR PODRUČNE ORGANIZACIJE UDRUGE

 

Članak 40.

 

Upravni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu je izvršno tijelo Skupštine Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Članak 41.

Upravni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu sastoji se od predsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, potpredsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, tajnika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i tri do pet članova Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, koji se biraju na mandat od dvije (2) godine.

 

Članak 42.

Predsjednik Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu je po svojoj funkciji predsjednik Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

 

Članak 43.

Upravni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu donosi odluke i zaključke na sjednicama koje se održavaju prema potrebi.
Sjednice saziva i vodi predsjednik Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, a u slučaju njegove odsutnosti potpredsjednik Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ili član Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ovlašten od strane predsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Upravni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu donosi pravovaljane odluke ako je na sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova.
Odluke se donose javnim glasovanjem.

 

Članak 44.

Upravni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ima slijedeće zadaće i nadležnosti:

-          upravlja djelovanjem Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i odlučuje o oblicima djelovanja,

-          odlučuje o materijalno-financijskom poslovanju Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

-          odlučuje o svim pitanjima koja su od značaja i interesa za Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, a sve u skladu sa Statutom, programom rada i ciljevima Udruge,

-          Predsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i ostale članove Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, Skupština Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ako prekorače svoje ovlasti ili ne izvršavaju pravodobno i savjesno svoje obveze. Ako se razrješava cijeli Upravni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, Skupština Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu bira novi s punim mandatom, a ako se razrješavaju pojedini članovi, biraju se novi članovi do isteka mandata Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Na isti način razrješavaju se članovi Nadzornog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i drugih tijela Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Članak 45.

Upravni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu može svojom odlukom zahtijevati od predsjednika Udruge otvaranje posebnog podračuna za Područnu organizaciju Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u sklopu računa Udruge te je dužan na zahtjev Upravnog odbora Udruge podnijeti financijsko izvješće istom.

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK, POTPREDSJEDNIK I TAJNIK PODRUČNE ORGANIZACIJE UDRUGE

 

Članak 46.

Područna organizacija Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ima predsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, potpredsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i tajnika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

 

Članak 47.

Predsjednik Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu predstavlja i zastupa Područnu organizaciju Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu bez ograničenja u okviru njene djelatnosti.

 

Članak 48.

 

Mandat predsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, potpredsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i tajnika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu traje dvije (2) godine i iste osobe mogu biti ponovo birane.

 

Članak 49.

 

Predsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, potpredsjednika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i tajnika Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu bira i razrješava Skupština Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Članak 50.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Potpredsjednik.

 

Članak 51.

Tajnik Područne organizacije Udruge:

-          provodi odluke, programe, smjernice i zaključke Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora,

-          upravlja financijama Područne organizacije Udruge

-          potpisuje poslovne isprave, uključujući i isprave o materijalnom poslovanju , u skladu s odlukama Upravnog odbora,

-          podnosi izvještaje o svojem radu Upravnom odboru i Nadzornom odboru ,

-          organizira i provodi rad i poslovanje Udruge u skladu s donesenim odlukama ,

-          obavlja i druge poslove predviđene u djelatnostima Udruge, Statutu, zaključcima Skupštine, odlukama Upravnog i Nadzornog odbora i inim propisima

-          vodi registar članova Područne organizacije Udruge

 

 

 

 

NADZORNI ODBOR PODRUČNE ORGANIZACIJE UDRUGE

 

Članak 52.

Nadzorni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ima tri do pet članova koje bira Skupština Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu na mandat od dvije (2) godine.
Članovi između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, koji organizira njegov rad.
Članovi Nadzornog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu mogu sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, bez prava glasa.

 

Članak 53.

Nadzorni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu prati rad Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i njenih tijela, ako utvrdi povrede zakona ili ovog Statuta, dužan je zatražiti sazivanje Skupštine Udruge Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Za potrebe svog rada Nadzorni odbor Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu može koristiti upute i savjete stručnjaka za pojedina područja rada i poslovanja Udruge Područne organizacije Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

 

 

VIII

T I J E L A   U D R U G E

Članak 54.

 

Tijela Udruge su:

-   Skupština

-   Upravni odbor

-   Predsjednik Udruge – Predsjednik Upravnog odbora Udruge

-   Potpredsjednik

-   Tajnik

-   6 članova Upravnog odbora

-  Nadzorni odbor

-  Predsjednik Nadzornog odbora

-  5 članova Nadzornog odbora

 

 

 

SKUPŠTINA

 

Članak 55.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi Udruge, te po jedan predstavnik pravne osobe članice Udruge.

Članak 56.

 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge ili Nadzorni odbor.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i vrijeme održavanja sjednice).

 

Članak 57.

 

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti  osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 58.

 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

 

Članak 59.

 

Skupština udruge:

-   utvrđuje politiku razvitka Udruge,

-   donosi i mijenja Statut Udruge,

-   donosi financijski plan,

-   donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,

-   bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog i Nadzornog odbora,

-   razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,

-   daje smjernice za rad udruge,

-   odlučuje o udruživanju, učlanjivanju i istupanju iz domaćih, stranih i međunarodnih

udruga i drugih oblika organiziranja,

-   odlučuje o prestanku rada Udruge,

-   imenuje stalna radna tijela,

-   sudjeluje u donošenju odluke o opozivu predsjednika, Potpredsjednika i tajnika

Udruge  te članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora i Područnih organizacija

Udruge pri sveučilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

-   obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

 

Članak 60.

Skupština se može održati te pravovaljano odlučuje ako je nazočna 1/3 redovnih članova Udruge.

Ako Skupština nema kvorum, u roku od osam dana Predsjednik je dužan sazvati novo zasjedanje s istim dnevnim redom, a takav saziv Skupštine pravovaljano odlučuje.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, ako ovim Statutom nije drugačije propisano.

Za udruživanje u Savez udruga potrebno je 2/3 glasova Skupštine.

Rad Skupštine je javan osim u slučajevima predviđenim ovim Statutom, u zakonu ili drugom propisu.

 

 

UPRAVNI ODBOR UDRUGE

 

Članak 61.

Upravni odbor je kolegijalno tijelo upravljanja i izvršavanja odluka Skupštine.

 

 

Članak 62.

Upravni odbor sastoji se od 9 članova.

Članovi Upravnog odbora sastoje se od Predsjednika, Potpredsjednika, Tajnika te šest (6) članova Upravnog odbora.

Članak 63.

Upravni odbor :

-          provodi odluke i zaključke Skupštine ,

-          vodi redovite poslove Udruge ,

-          upravlja sredstvima i imovinom Udruge ,

-          predlaže Financijski plan Skupštini ,

-          priprema sjednice Skupštine ,

-          utvrđuje visinu članarine ,

-          podnosi izvještaje o svojem radu Skupštini ,

-          donosi odluke o osnivanju Područnih organizacija Udruge

-          imenuje osobe ovlaštene za zastupanje Područnih organizacija Udruge ,

-          osniva sekcije Udruge (sportske, kulturne) ,

-          daje objašnjenje i izdaje izvorna tumačenja odredbi Statuta u suglasnosti sa Nadzornim odborom ,

-          obavlja i druge poslove neophodne za rad i djelovanje Udruge , predviđene zakonima , Statutom i inim propisima .

-          predlaže odluku o udruživanju u Savez udruga

-          u suglasnosti sa Nadzornim odborom razriješuje starog i imenuje novog člana tijela na mjesto razriješenog člana tijela.  (članak 41. Stavak 5.)

 

Članak 64.

 

Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik Udruge .

Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje jedanput u svakom tromjesečju.

Sjednicama Upravnog odbora predsjeda Predsjednik Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti Potpredsjednik ili Tajnik .

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je prisutna natpolovična većina članova Upravnog odbora iz članka 31 . stavak 1 . Statuta .

Upravni odbor donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora.

Odluke se donose javnim glasovanjem.

 

 

 

 

Članak 65.

Za svoj rad Upravni odbor odgovoran je Skupštini.

Mandat Članova Upravnog odbora traje dvije godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA-PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 66.

 

Predsjednik Upravnog odbora je po svojem položaju Predsjednik Udruge.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira, imenuje te razrješava dužnosti Skupština, natpolovičnim brojem glasova prisutnih članova na izbornoj sjednici.

Mandat predsjednika Udruge traje dvije godine. Nakon isteka mandata može biti ponovo biran.

 

Članak 67.

 

Predsjednik Udruge:

-   zastupa i predstavlja Udrugu,

-   ovlašćuje druge osobe za zastupanje i predstavljanje Udruge,

-   priprema i saziva sjednice Upravnog odbora,

-   predsjeda sjednicama Upravnog odbora,

-   saziva Skupštinu Udruge,

-   predsjeda i rukovodi radom Skupštine Udruge,

-   utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i

prihvaćanje,

-   utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,

-   brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

-   upravlja imovinom Udruge,

-   podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,

-   imenuje komisije i slična privremena tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,

-   brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

-   nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,

-   potpisuje odluku o isključenju člana iz Udruge,

-   obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

-   ima pravo na dva veta u svakoj godini mandata

 

Članak 68.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

Članak 69.

Skupština može imenovati počasnog predsjednika Udruge iz redova zaslužnih članova koji imenovanjem postaje član Upravnog odbora.

 

 

POTPREDSJEDNIK

 

Članak 70.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Potpredsjednik.

Zastupa Udrugu u skladu s člankom 7. Statuta.

Potpredsjednika Udruge bira, imenuje te razrješava dužnosti Skupština, natpolovičnim brojem glasova prisutnih članova na izbornoj sjednici, na mandat od dvije godine. Nakon isteka mandata može biti ponovo biran.

 

 

 

T A J N I K

Članak 71.

Tajnika Udruge bira, imenuje te razrješava dužnosti Skupština, natpolovičnim brojem glasova prisutnih članova na izbornoj sjednici, na mandat od dvije godine, za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi registar članova.

Članak 72.

Tajnik Udruge:

-          zastupa Udrugu u skladu s člankom 7. Statuta ,

-          provodi odluke, programe, smjernice i zaključke Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora,

-          potpisuje poslovne isprave, uključujući i isprave o materijalnom poslovanju , u skladu s odlukama Upravnog odbora,

-          podnosi izvještaje o svojem radu Upravnom odboru i Nadzornom odboru ,

-          organizira i provodi rad i poslovanje Udruge u skladu s donesenim odlukama ,

-          obavlja i druge poslove predviđene u djelatnostima Udruge, Statutu, zaključcima Skupštine, odlukama Upravnog i Nadzornog odbora i inim propisima.

 

Članak 73.

Mandat članovima tijela upravljanja Udrugom prestaje istekom vremena za koji su izabrani.

Svaki član tijela upravljanja udrugom ima pravo biti biran u tijelo upravljanja Udrugom dva mandata.

 

Mandat svih članova tijela upravljanja Udrugom ili samo pojedinog člana može prestati razrješenjem ili opozivom zbog grubog kršenja Statuta, drugih akata Udruge ili Zakona .

Mandat novoizabranog člana tijela upravljanja Udrugom traje do isteka mandata opozvanog člana udruge.

Novoizabranog člana tijela udruge imenuje Upravni odbor u suglasnosti sa Nadzornim odborom. Odluka mora biti jednoglasna.

Mandat člana tijela upravljanja Udrugom može prestati i na vlastiti zahtjev, a taj zahtjev treba biti obrazložen.

Grubo kršenje Statuta smatra se neopravdani izostanak s pet sjednica Upravnog odbora uzastopce, nedolično ponašanje odnosno nepoštivanje tijela Udruge te preuzetih zaduženja.

 

 

 

 

Članak 74.

 

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština može osnovati stalna radna tijela, a Predsjednik može osnovati privremena radna tijela.

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

 

N A D Z O R N I   O D B O R

 

Članak 75.

Nadzorni odbor (u daljnjem tekstu „NO“) ima Predsjednika NO i 5 članova NO. Bira ih Skupština između članova udruge. Članovi između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora, koji organizira njegov rad.

Predsjednik i članovi NO biraju se na dvije godine. Član NO ne može biti istovremeno član Upravnog odbora Udruge.

NO odluke donosi jednoglasno.

 

Članak 76.

 

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u šest mjeseci.

NO provjerava:

-          poštivanje zakona, Statuta i općih akata Udruge te odluke Skupštine i Upravnog odbora

-          raspolaganje imovinom Udruge

-          materijalno-financijsko poslovanje Udruge

NO dužan je postupiti po svakoj predstavci, primjedbi i sl. bilo kojeg člana Udruge.

NO dužan je razriješiti žalbe u roku od 15 dana.

NO imenuje privremene nadzorne komisije te im je dužan utvrditi zadatke i potrebno vrijeme za njihovo izvršenje.

 

Članak 77.

Član NO koji ne izvršava statutom utvrđene obaveze, može biti opozvan od strane NO u suglasnosti sa Upravnim odborom, jednoglasnom odlukom.

Na način opoziva i izbora novog člana adekvatno se primjenjuje Članak 75.

IX

N A Č I N   P R O V E D B E    I Z B O R A

Članak 78.

Redovni izbori za tijela Udruge provode se u skladu sa Statutom svake dvije godine, izuzetno ako situacija nalaže drugačije te se ukaže potreba za prijevremenim izborima .

Predsjednik Upravnog odbora dužan je u roku od 15 dana od primitka zahtjeva Nadzornog odbora i Upravnog odbora (jednoglasnom odlukom) ili 2/3 odlukom svih članova udruge koji su prisutni na skupštini raspisati prijevremene izbore.

Ukoliko ih Predsjednik Upravnog odbora ne raspiše, NO organizira daljnju provedbu izbora.

Rezultate izbora objavljuje NO, najkasnije 12 sati od završetka izbora.

Izbori se provode tajnim glasovanjem, ubacivanjem glasačkih listića u kutiju koja mora biti zapečaćena.

Izbori i prebrojavanje glasova provode se pod nadzorom Predsjednika Upravnog odbora, Predsjednika NO, člana NO te dva člana Skupštine koji se biraju izvlačenjem listića s imenom i prezimenom člana.

Redovne izbore raspisuje Predsjednik Upravnog odbora, najkasnije 15 dana od završetka mandata.

Ukoliko ih Predsjednik Upravnog odbora ne raspiše, NO organizira daljnju provedbu izbora.

Rezultate izbora objavljuje NO, najkasnije 12 sati od završetka izbora.

Za obnašanje dužnosti svih tijela unutar udruge potreban je 50 posto+1 glas.

Žalba na izborni proces podnosi se komisiji za izbore koja je sastavljena u broju od 3 člana koja ne smiju obnašati dužnosti u Upravnom i Nadzornom odboru, najkasnije 7 dana od objavljivanja rezultata.

Komisija za izbore dužna je žalbu riješiti u roku od 15 dana od primitka iste te je odluka komisije konačna.

X

I M O V I N A   I   N A Č I N   S T J E C A NJ A    I M O V I N E

 

 

Članak 79.

Imovinu Udruge čine:

-   novčana sredstva,

-   pokretne stvari,

-   nekretnine,

-   druga imovinska prava.

 

 

Članak 80.

Udruga stječe imovinu:

-   od članarine,

-   od dobrovoljnih priloga i darova, sponzorstva,

-   od dotacija iz proračuna,

-   iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Članak 81.

 

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Tajnik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

Članak 82.

Ako Udruga, kao neprofitabilna organizacija, u svom poslovanju ostvari dobit, ona se može uporabiti isključivo za unapređenje rada u ostvarivanju ciljeva Udruge.

 

Članak 83.

 

Za svoje obveze Udruga odgovara cjelokupnom imovinom.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje u skladu s propisima koji reguliraju vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

 

XI

P R E S T A N A K   P O S T O J A NJ A   U D R U G E

 

 

Članak 84.

 

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

Udruga prestaje :

  • odlukom Skupštine
  • odlukom tijela državne uprave nadležnog za registraciju Udruge ,

 

U slučaju prestanka postojanja Udruge o preostaloj imovini odlučuje Skupština na svojoj posljednjoj sjednici.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

XII

P R I J E L A Z N E   I   Z A V R Š N E   O D R E D B E

Članak 85.

 

Statut Udruge donosi Skupština s 2/3 glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Postupak za izmjene i dopune Statuta pokreće Upravni odbor ili trećina članova Skupštine. Izmjene i dopune Statuta Udruge utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na raspravu članovima Udruge. Upravni odbor razmatra dane primjedbe i prijedloge, zauzima stavove i utvrđuje konačni prijedlog Statuta te ga upućuje na usvajanje Skupštini.

Izmjene i dopune Statuta donose se 2/3 brojem glasova članova Skupštine.

 

 

Članak 86.

Tumačenje odredbi ovog Statuta imaju se tumačiti u skladu s ciljevima i zadacima Udruge, a u slučaju dvojbi tumačenje odredbi daju Predsjednik Upravnog odbora i Predsjednik Nadzornog odbora.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Udruge.

 

 

 

U Zagrebu, 1.6.2012. godine.

 

 

 

 

______________________________

PREDSJEDNIK UDRUGE

Željana Radić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>